1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 21 Marca 2022 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych ze Spotkaniem Specjalnym jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
  1. Morning DevOps Espresso – E-Spotkanie Morning DevOps Espresso 2022, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
  2. Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  3. Polityka Cookies - https://evention.pl/polityka-prywatnosci/
  4. Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
  5. Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
  6. Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
  7. Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
  8. Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI Morning DevOps Espresso

 1. Morning DevOps Espresso 2022 jest skierowane do ograniczonego kręgu Użytkowników: dyrektorów i managerów IT, managerów automatyzacji procesów, architektów, inżynierów DevOps, programistów, administratorów, Sysopsów.
 2. Liczba Uczestników w Morning DevOps Espresso 2022 jest nieograniczona.
 3. Morning DevOps Espresso 2022 jest E-Spotkaniem organizowanym w trybie dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie : https://devops.pl// Na Morning DevOps Espresso 2022 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://devops.pl//
 4. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do przedednia spotkania. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w Morning DevOps Espresso 2022
 5. W Morning DevOps Espresso 2022 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 6. Udział w Morning DevOps Espresso 2022 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 7. Morning DevOps Espresso 2022 obejmuje swoim zakresem:
  1. przeprowadzenie zgodnie z Harmonogramem;
  2. udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
  3. projekcję prezentacji multimedialnych;
  4. możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
  5. dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
  6. dostępność nagrania .

3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Morning DevOps Espresso 2022 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us
 2. Logowanie do Morning DevOps Espresso 2022 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w Morning DevOps Espresso 2022 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzone Morning DevOps Espresso 2022, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed Spotkaniem.
 5. Link do logowania do Morning DevOps Espresso 2022 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień Spotkania.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w Morning DevOps Espresso 2022 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do Morning DevOps Espresso 2022 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do Morning DevOps Espresso 2022 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Morning DevOps Espresso 2022 jest płatny.
 2. Uczestnik ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 100% Ceny, wówczas udział w Morning DevOps Espresso 2022 nie wiąże się z koniecznością uiszczenia Ceny przez Uczestnika.
 3. Cena za udział w Morning DevOps Espresso 2022 wynosi 99 zł netto.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi dobrowolne zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów, wówczas Uczestnikowi zostaje automatycznie naliczony rabat w wysokości 100% Ceny.
 5. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Morning DevOps Espresso 2022.

5. REZYGNACJA Z Morning DevOps Espresso 2022

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z Morning DevOps Espresso 2022 bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu Morning DevOps Espresso 2022 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w Morning DevOps Espresso 2022 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w Morning DevOps Espresso 2022, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://evention.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg Morning DevOps Espresso 2022 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu Morning DevOps Espresso 2022 mogą być wykorzystywane do promocji Morning DevOps Espresso 2022 lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia Morning DevOps Espresso 2022 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Morning DevOps Espresso 2022 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Morning DevOps Espresso 2022, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Spotkania, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland

Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.